Bygg

RA002
Dyrvik Arkitekter AS står bak utformingen av det unike bygget  på Tangen ved Sørumsand. Det skal inneholde et moderne renseanlegg for avløpsvann, men også romme en administrasjonsdel for MIRA IKS. Anlegget skal være driftsfunksjonelt med utforming som er tilpasset natur- og kulturmiljøet mellom Glomma og Kongsvingerbanen.
RA003
Bygget ligger langs en ravine til Glommas elveløp, og er plassert delvis inn i terrenget. Det har vært ønskelig å lage et dempet bygg som tilpasser seg landskapet. Bygget har en enkel volumoppbygging og en fasadekledning i grånet malmfuru. Fasadekledningen omslutter hele bygningsvolumet og dermed alle funksjoner. Det skal etableres en vegetasjonsskjerm av stedegen vegetasjon omkring bygget. Fasadekledningens kraftige dimensjoner, vertikale relieff og naturtoner, tar opp i seg uttrykket til omkringliggende trær og spiller sammen med disse. Utearealene er gitt en utforming som er tilpasset renseanleggets drift, samtidig som inngrep i landskapet er begrenset. Så mye eksisterende vegetasjon som er mulig er beholdt, og det blir nyplanting med stedegne vekster for å beholde et grønt preg langs ravinen.
RA004
Trevirke har gjennom historien vært svært tilgjengelig på Tangen på grunn av Glomma og Bingen Lenser. Opp til nyere tid har store deler av landets trevirke blitt lagret og fraktet forbi Tangen. Tre var derfor et naturlig valg som fasademateriale.

Les mer om bygget hos Dyrvik Arkitekter.


 

ProsessSelve prosessanlegget blir levert av Krüger Kaldnes. Prosessdesignet valgt for MIRA er en prosesskombinasjon som gir en kompakt løsning samtidig som den er renseteknisk effektiv med optimale driftskostnader.

Prosessløsningen for MIRA består av følgende trinn:
  1.  Utvendige buffervolum for avlufting og bufring av pumpet vann (3stk)
  2. Skruepumper for å løfte vannet til forbehandling (3stk)
  3. Innløpssiler i kanal (3 linjer) samt ristgodsvaskere/-presser (2 linjer)
  4. Vortex sandfang fra John Meunier (3 linjer) med utpumping til sandvaskere (2 linjer)
  5. Biologisk behandling Kaldnes TM® MBBR (3 linjer med 2 reaktorer i serie) med lufting via bunnluftere.
  6. Kjemisk felling med innblanding av koagulant og polymer, dynamisk flokkulering og slamseparasjon i plassbygd flotasjonsanlegg (3 linjer) med dispergeringssystem.
  7. Slamhåndtering med slamlager for uavvannet slam (3 stk), slamavvanning med AlfaLaval sentrifuger og etterfølgende slamcontainere samt rejektvannsbasseng.
  8. Eget septikmottak.

Anlegget skal tilfredsstille kravene stilt for utslipp til Glomma. Garantiverdier for Tot-P er 93% fjerning. I perioder med store fremmedvannmengder og tynt vann, hvor kravet på 93% fosfor ikke oppnås, skal utslippskonsentrasjonen for fosfor ikke overstige 0,5 mg/l. For BOF5 er kravet 25 mg/l og 75% og KOFCr 78% OG 125 mg/l.

På bildet under er en layout av renseanlegget.
 
Layout%20prosess


 
Prosjekteringsgruppe Renseanlegg
Prosjekteringsgruppe Renseanlegg

Prosjektleder Kirsten Mortensen
Kontakt kirsten.mortensen@miraiks.no
Telefon +47 482 07 623