Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverst organ. Det består av 6 medlemmer med personlige varamedlemmer – 2 fra hver eierkommune. Eierkommunene oppnevner selv sine representanter til representantskapet og har instruksjonsrett overfor sine representanter. Representantene velges for 4 år om gangen.
 
Eierkommunene har én og bare én stemme hver i representantskapet. Eierkommunene fastsetter selv ved oppnevningen av representanter hvilken representant som forvalter kommunens stemmerett, og i hvilken rekkefølge representantene og vararepresentantene forvalter stemmeretten i tilfelle den som i utgangspunktet forvalter stemmeretten har forfall til representantskapets møter.
 
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.
 
Representantskapet består i dag av følgende personer:


 
Rolle Representant Kommune
Leder        Marianne Grimstad Hansen Sørum
Nestleder       John Harry Skoglund Fet
Medlem Anders Østensen Gjerdrum     
Medlem Geir Havenstrøm Gjerdrum
Medlem Mona Granbakken Mangen         Sørum
Medlem Hallstein Festland Fet